West-Friesland sociale kaart mantelzorg Regionaal

Verschillende organisaties in West-Friesland betekenen iets voor mantelzorgers. Zij informeren, ondersteunen, ontlasten of brengen hen in contact met lotgenoten. Of zij organiseren activiteiten voor zorgbehoevenden zodat de mantelzorger even iets kan regelen of voor zichzelf kan doen. Dit overzicht helpt jou als professional of vrijwilliger om te weten wat er allemaal is in regio West-Friesland. Zodat jij mantelzorgers goed kunt informeren of doorverwijzen.

Organisaties van A tot Z

Alzheimer Cafés
De afdeling West-Friesland organiseert verschillende activiteiten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers en wijst de weg naar hulp in de omgeving.
www.alzheimer-nederland.nl/regios/west-friesland

Burenhulp
BurenHulp van Intermaris brengt mensen uit de buurt bij elkaar. Voor hulp met boodschappen, administratie, tuinwerkzaamheden of een klein klusje in en om huis.
https://burenhulp.intermaris.nl/

Centrum voor levensvragen
Bij Questio, Centrum voor levensvragen, werken geestelijk verzorgers die speciaal zijn opgeleid voor begeleiding van vragen rondom zingeving, kwaliteit van leven, sterven, levensbeschouwing, religie en spiritualiteit. Zij bieden een luisterend oor, helpen om gedachten te ordenen en begeleiden bij rouw en verdriet. De hulp is ook beschikbaar voor mensen in de palliatieve fase (thuiswonend), familie/naasten en nabestaanden. Het centrum is actief in Noord-Holland; in alle zeven Westfriese gemeenten.
https://www.stichtingquestio.nl

Cliëntondersteuning in West-Friesland
Er zijn verschillende organisaties die onafhankelijk van de gemeente cliëntondersteuning bieden. Er kan rechtstreeks contact worden opgenomen:
Buroflo, onderdeel van de LeekerweideGroep: https://www.buroflo.nl
Centrum Onafhankelijke Cliëntondersteuning: https://www.centrumoco.nl
Eigen Plan: https://eigen-plan.nl
K. Hooft Zorgdragers: https://www.zorgdragers.com
SMD (Stichting Maatschappelijke Dienstverlening): https://www.desmd.nl
Stichting Omring: https://www.omring.nl

De Hoofdzaak
De Hoofdzaak is een zelfregie- en herstelorganisatie voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten.
Zij zijn actief in de regio’s: de Kop van Noord-Holland, Westfriesland, Noord-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland.
https://rcodehoofdzaak.org

Enigmahuis
Het Enigmahuis is een gratis welzijnsvoorziening (in Enkhuizen), speciaal voor (toekomstige) mantelzorgers van en voor mensen met beginnende dementie of andere geheugenproblemen. Maar ook voor mensen die zich alleen of eenzaam voelen.
https://www.welwonen.nu/welzijn-en-activiteiten/ondersteuning/mantelzorg/enigmahuis/

Hospice Dignitas
Hospice Dignitas (Hoorn WF) levert kwalitatieve en passende (terminale) palliatieve zorg aan mensen, waar geen genezing meer mogelijk is, en hun naasten.
https://www.hospicedignitas.nl

Huisartsenorganisatie West-Friesland
De Huisartsenorganisatie West-Friesland is van en voor huisartsen, waarbij alle huisartsen in de regio zijn aangesloten.
Zij werken intensief samen met andere zorgverleners. Kijk op de kaart om een zorgverlener te vinden.
https://hwf.nl/

Humanitas West-Friesland
Voor mensen die het even niet alleen redden. Vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.
https://www.humanitas.nl/afdeling/west-friesland/

Inloophuis Pisa
Voor mensen met kanker en hun naasten.
https://www.inloophuispisa.nl

Lekker blijven wonen
Op deze website vind je tips en adviezen om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. Lekker blijven wonen is actief in de gemeente Hoorn, Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.
https://www.lekkerblijvenwonen.nl

Mantelzorgcentra
In andere regio’s zijn diverse mantelzorgcentra actief.

Noord Kennemerland en de Kop van Noord-Holland:
www.mantelzorgcentrum.nl
Zuid-Kennemerland:
www.tandemmantelzorg.nl
Amsterdam, Diemen en Duivendrecht:
https://www.markant.org en https://mantelzorgamsterdam.nl

Mantelzorgmakelaars in West-Friesland
Helder advies & mantelzorg:
https://www.helderadviesenmantelzorg.nl
Wijs in mantelzorg:
https://wijsinmantelzorg.nl
Vind meer Mantelzorgmakelaars in de regio via de BMZM (Beroepsvereniging Mantelzorg Makelaars):
Voor professionals: https://www.bmzm.nl/zoek-mantelzorgmakelaar
Voor mantelzorgers: https://hulpvoormantelzorgers.nl/

Netwerk dementie
Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord is een samenwerkingsverband van zorg-, en welzijnsinstellingen en de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland die zich inzetten om de zorg voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren.
https://netwerkdementie-nhn.nl

Netwerk Palliatieve Zorg West-Friesland
Het netwerk brengt partijen bij elkaar om alle beschikbare informatie op het gebied van palliatieve zorg om te zetten in samenwerkingsafspraken en verbeterprojecten. Met als gezamenlijk doel: Zorgen dat iedereen die dat nodig heeft, goede kwalitatieve palliatieve zorg ontvangt, op de juiste plaats, op het juiste moment en met de juiste ondersteuning.
https://palliaweb.nl/netwerk-nhn-zw/netwerk

NVA locaties Noord-Holland
(Nederlandse Vereniging voor Autisme)
Voor o.a. informatie, lotgenotencontact en ervaringsverhalen.
http://www.autisme.nl/regio/nh/nva-locaties-nh/

Respijtzorg
In Noord Holland zijn er verschillende respijtvoorzieningen die zijn samengebracht op: https://www.mantelzorgvrij.nl
Een van de aanbieders, https://warmthuis.nl, biedt in gemeente Koggenland een logeerhuis aan. Klik hier voor een lijst met organisaties die een vorm van respijtzorg aanbieden in West-Friesland.

Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken
De Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken biedt burgers in Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland, Medemblik, Hoorn, Koggenland en Opmeer directe hulp op maat bij crisis.
https://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

Stichting Ouderennetwerk West-Friesland
Stichting Ouderennetwerk West-Friesland zet zich in om de kwaliteit van leven voor ouderen en hun naasten te verbeteren vanuit cliëntperspectief, op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
http://stichtingouderennetwerkwf.nl

Team Sportservice West-Friesland
Het sportloket in de regio geeft uitvoering aan het gemeentelijk sportbeleid van Drechterland, Enkhuizen, Opmeer, Koggenland, Medemblik en Stede Broec. Ze ondersteunen aangepaste sporten in de gehele regio West-Friesland met een beweegaanbod op maat voor het stimuleren van een positief effect, gezonde leefstijl en voldoening: plezier, fysieke en mentale gezondheid, het bieden van een sociaal netwerk.

Op sommige locaties wordt een cursus aangeboden als preventieve aanpak in de strijd tegen dementie dat zich richt op het behoud en de verbetering van zowel de fysieke als cognitieve fitheid. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd voor patiënten die hun conditie willen verbeteren waarbij ook de naasten, mantelzorgers en familieleden welkom zijn.
https://jouw.teamsportservice.nl/west-friesland/

Wegwijzerdementie
Op deze wegwijzer vind je informatie en het aanbod aan ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten in Noord-Holland (Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Regio Alkmaar).
https://www.wegwijzerdementie.nl

Welzijn op recept
Mensen die met psychosociale problemen bij de huisarts komen hebben niet altijd medische of psychologische hulp nodig. Voor deze groep burgers is ‘Welzijn op Recept’ ontwikkeld, waarin de burger gebruik maakt van welzijnsinterventies om te voorkomen dat men in een sociaal isolement komt. Het activiteitenaanbod is gericht op: positief denken, bewust leven en genieten, interactie met anderen en een gezonde leefstijl. De verwijzing gebeurt door de huisarts of Praktijkondersteuner.
https://www.zorgkoepelwf.nl/inwoners/zorgprogramma/welzijn-op-recept/

WerkSaam
WerkSaam begeleidt mensen naar passend werk. Regulier werk waar dat kan, en beschut werken waar het moet.
Inwoners van West-Friesland die hulp willen bij overheidszaken op het gebied van werk, inkomen, uitkeringen of toeslagen kunnen terecht bij het Overheidsloket van WerkSaam.
Dit aanbod is ook voor mensen die daar geen cliënt zijn.
https://www.werksaamwf.nl/over-werksaam/wat-we-doen/overheidsloket

Zonnebloem West-Friesland
De Zonnebloem zet zich met vrijwilligers in voor mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar. Ze houden mensen gezelschap, komen langs voor een kop koffie of om samen op pad te gaan. Daarnaast organiseren zij activiteiten.
https://www.zonnebloem.nl/west-friesland

Zorgdragers
Zorgdragers is werkzaam in heel West-Friesland; Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Medemblik, Opmeer, Koggeland en in Hoorn en willen zorgvragers snel en efficiënt van dienst zijn. Zorgdragers werkt ook voor en met mensen die zelfstandig wonen en een psychiatrische of verstandelijke beperking hebben. Zij zijn beschikbaar voor het geven van advies, hulp en ondersteuning, ook gemeenten kunnen terecht voor overleg over een casus.
https://www.zorgdragers.com/werkgebied/

Zorgkantoor Noord Holland Noord
Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de Wlz (Wet langdurige zorg) in regio West-Friesland. Het zorgkantoor sluit contracten af met zorginstellingen voor cliënten die een indicatie hebben van het Centrum Indicatiestelling Zorg. Bij het Zorgkantoor Noord Holland Noord kun je terecht voor de gemeenten: Alkmaar, Bergen NH, Den Helder, Drechterland, Dijk en Waard, Enkhuizen, Heiloo, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel, Hollands Kroon.
https://www.vgz-zorgkantoren.nl/consumenten

Overige nuttige adressen

 Kijk bij onze welzijnsorganisaties als je hulp zoekt voor bijvoorbeeld (respijt)ondersteuningsmogelijkheden zoals de inzet van vrijwilligers (laatste levensfase), autodienst, klussen, boodschappendienst. Ook zijn er, afhankelijk van de betreffende gemeenten, mogelijkheden voor bijvoorbeeld het inschakelen van cliëntondersteuning, maatschappelijk werk en hulp in de huishouding. Kijk bij onze zorgorganisaties als je hulp zoekt voor (wijk)verpleging en verzorging.

Zie voor overige mantelzorgondersteuning ook de landelijke organisaties die zich bezig houden met ‘mantelzorg’ en de lokale ondersteuningsmogelijkheden.

Heb je een tip om deze sociale kaart te verrijken met een nuttig adres stuur dan graag een bericht.

Landelijk
Regionaal
Lokaal
Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Koggenland
Medemblik
Opmeer
Stede Broec
Kennisbank