Bezoek de website
E-mail: gemeente@stedebroec.nl
Telefoonnr: 0228-510111
Bezoekadres: De Middend 2, 1611 KW Bovenkarspel

De gemeente voert landelijk en eigen beleid uit. Voor het onderdeel mantelzorg is ze verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waarin staat opgenomen dat mantelzorgers ondersteund en gewaardeerd moeten worden.

Doelgroepen

We zijn er voor alle inwoners uit de gemeente Stede Broec. Voor de mantelzorgwaardering geldt dat we de mantelzorger waarderen die voor iemand zorgt in onze gemeente.

Specialiteit

De gemeente ziet het als belangrijke taak om de overbelasting bij mantelzorgers tegen te gaan en zorg te dragen voor een waardering voor de inzet van mantelzorgers.

Ons aanbod voor mantelzorgers

We voeren de mantelzorgondersteuning uit, onder andere door in te zetten op een individueel maatwerk door een gesprek met een sociaal werker. Deze ondersteuning helpt om de balans tussen zorg, werk en ontspanning te houden of terug te vinden.

Door samen te kijken naar voorzieningen of regelingen kan de werkdruk (tijdelijk) worden verlaagd. Ook is het mogelijk gesprekken te voeren om zo zicht te houden op eigen grenzen. Daarnaast kan er gekeken worden naar de mogelijkheid tot respijtzorg zodat de mantelzorger even ontlast wordt van de zorgtaak. Deze ondersteuning wordt ingekocht bij Ons Stede Broec: www.onsstedebroec.nl

De gemeente Stede Broec biedt gratis informatie en advies aan inwoners die een hulpvraag hebben over zorg. Deze cliëntondersteuning wordt geboden door een onafhankelijke deskundige.

Daarnaast subsidiëren we het ‘Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland’. Dit platform richt zich op zorg- en welzijnsorganisaties die werken voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Er wordt gestreefd naar een goede onderlinge samenwerking om het ondersteuningsaanbod op elkaar aan te laten sluiten en om de mantelzorgpositie te verbeteren.

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Mantelzorgers verdienen een steuntje in de rug. Via de gemeente krijgen zij korting op hulp in de huishouding aangeboden. De schoonmaker kan 1 tot 12 dagdelen per jaar langskomen. De mantelzorger betaalt € 5,00 per uur.

Registreren van mantelzorgers in Stede Broec

Help als professional (of vrijwilliger) mee om de mantelzorgers in Stede Broec beter in beeld te krijgen!
Attendeer hen op de mantelzorgregistratie bij de gemeente waar de zorgvrager woont.
Hoe beter inzicht in het aantal mantelzorgers en hun behoeften, hoe beter we de ondersteuning met elkaar kunnen regelen.

Waardering
Waardering van mantelzorgers vindt op dit moment plaats in de vorm van een mantelzorgcompliment, een geldbedrag wat aan het einde van het jaar wordt overgemaakt.

Registreren van mantelzorgers in gemeente Stede Broec doe je via:
https://openformulieren.stedebroec.nl/mantelzorger-registratieformulier/

Kennisbank

In de kennisbank vind je meer informatie over het ondersteuningsaanbod.

ACTIVITEITEN VOOR MANTELZORGERS | FINANCIËLE REGELINGEN VOOR MANTELZORGERS | INFORMATIE EN ADVIES | INZET VAN (GESPECIALISEERDE) VRIJWILLIGERS | ONDERSTEUNING BIJ EMOTIES | ONDERSTEUNING BIJ HET INZETTEN VAN HET NETWERK | ONDERSTEUNING BIJ REGELTAKEN, FORMULIEREN EN BEMIDDELING | ONDERSTEUNING IN EN OM HET HUIS | RESPIJTZORG | VERZEKERINGEN VOOR MANTELZORGERS | WET- EN REGELGEVING

We willen met het platform en elkaar bereiken dat elke (zorg)professional in West-Friesland oog heeft voor de mantelzorger en regelmatig vraagt: Hoe gaat het met u? En wat heeft u nodig om de zorg (samen) op een prettige manier te regelen en vol te houden?

Alleen samen kunnen we dit doel bereiken! Daarom zouden andere organisaties ook mee moeten doen. Als gevolg van de transformatie binnen de Wmo zal er de komende jaren een steeds groter beroep worden gedaan op mantelzorgers in de ondersteuning van naasten.

Het is belangrijk dat mantelzorgers hun taak zo goed mogelijk kunnen blijven uitvoeren. Door goede ondersteuning wordt de draagkracht van de mantelzorger versterkt en overbelasting voorkomen.