Bezoek de website
E-mail: info@koggenland.nl
Telefoonnr: 0229-548400
Bezoekadres: Middenhof 2, 1648 JG De Goorn

De gemeente voert landelijk en eigen beleid uit. Voor het onderdeel mantelzorg is ze verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waarin staat opgenomen dat mantelzorgers ondersteund en gewaardeerd moeten worden.

Doelgroepen

We zijn er voor alle inwoners uit de gemeente Koggenland.

Specialiteit

Onze missie is samen te blijven bouwen aan een fijne en veilige omgeving waar inwoners prettig kunnen leven, ondernemers zich kunnen ontplooien en bezoekers kunnen genieten. De gemeente ziet het als belangrijke taak om de overbelasting bij mantelzorgers tegen te gaan. Het Zorgteam Koggenland biedt ondersteuning of begeleiding.
Denk bijvoorbeeld aan hulp bij vervoer, hulp in het huishouden, een rolstoel, het aanpassen van een woning, begeleiding in het dagelijks leven of dagbesteding op locatie. Het is mogelijk om ondersteuning aan te vragen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Ons aanbod voor mantelzorgers

We voeren de mantelzorgondersteuning uit, onder andere door in te zetten op een individueel gesprek met een casemanager zorg of mantelzorgmakelaar. Deze ondersteuning helpt om de balans tussen zorg, werk en ontspanning te houden of terug te vinden. Door samen te kijken naar voorzieningen of regelingen kan de werkdruk (tijdelijk) worden verlaagd.

Daarnaast kan er gekeken worden naar de mogelijkheid tot respijtzorg zodat de mantelzorger even ontlast wordt van de zorgtaak. Deze ondersteuning kan zijn door het netwerk uit te breiden door een vrijwilliger die wat taken of ondersteuning bij klusjes over kan nemen.

De Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) wordt in Koggenland beschikbaar gesteld aan mantelzorgers, zodat zij een deel van hun huishoudelijk werk kunnen uitbesteden om overbelasting te voorkomen.

Voor mantelzorgers van mensen met dementie is het mogelijk om deel te nemen aan een lotgenotengroep. Om verhalen uit te wisselen of er gewoon even tussenuit te zijn.
Kijk voor meer informatie op: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/west-friesland/lotgenotencontact

Registreren van mantelzorgers in Koggenland

Help als professional (of vrijwilliger) mee om de mantelzorgers in Koggenland beter in beeld te krijgen!
Attendeer hen op de mantelzorgregistratie bij de gemeente waar de zorgvrager woont.
Hoe beter inzicht in het aantal mantelzorgers en hun behoeften, hoe beter we de ondersteuning met elkaar kunnen regelen.

Elk jaar kan de zorgvrager een mantelzorgwaardering aanvragen voor de mantelzorger.
Zie voor meer informatie: www.koggenland.nl/mantelzorg of klik hier voor het registratieformulier.

Daarnaast wordt een lidmaatschap aangeboden op de landelijke vereniging MantelzorgNL. De landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een naaste. Mantelzorgers krijgen nuttige informatie direct thuis gestuurd en kunnen gebruik maken van steun, advies en een luisterend oor.

Kennisbank

In de kennisbank vind je meer informatie over het ondersteuningsaanbod.

ACTIVITEITEN VOOR MANTELZORGERS | FINANCIËLE REGELINGEN VOOR MANTELZORGERS | INFORMATIE EN ADVIES | INZET VAN (GESPECIALISEERDE) VRIJWILLIGERS | LOTGENOTENCONTACT | ONDERSTEUNING BIJ DE PERSOONLIJKE VERZORGING VAN CLIËNTEN | ONDERSTEUNING BIJ EMOTIES | ONDERSTEUNING BIJ HET INZETTEN VAN HET NETWERK | ONDERSTEUNING BIJ REGELTAKEN, FORMULIEREN EN BEMIDDELING | ONDERSTEUNING IN EN OM HET HUIS | RESPIJTZORG | SCHOLING | VERZEKERINGEN VOOR MANTELZORGERS | WET- EN REGELGEVING

Waarom vindt jouw organisatie het belangrijk om deel te nemen aan het platform?

Wij subsidiëren als gemeente het ‘Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland’. We hechten belang aan een goede samenwerking met de zorg- en welzijnsorganisaties die werken voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Dit netwerk is essentieel om regionaal het ondersteuningsaanbod op de mantelzorgers te laten aansluiten en daardoor lokaal de mantelzorgpositie te verbeteren.