Bezoek de website
E-mail: gemeente@drechterland.nl
Telefoonnr: 0228-352352
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 1616 AV Hoogkarspel

De gemeente voert landelijk en eigen beleid uit. Voor het onderdeel mantelzorg is ze verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waarin staat opgenomen dat mantelzorgers ondersteund en gewaardeerd moeten worden.

Doelgroepen

We zijn er voor alle inwoners uit de gemeente Drechterland. Voor mantelzorgwaardering geldt dat we de mantelzorger waarderen die voor iemand zorgt in onze gemeente.

Specialiteit

De gemeente ziet het als belangrijke taak om de overbelasting bij mantelzorgers tegen te gaan en zorg te dragen voor een waardering voor de inzet van mantelzorgers.

Ons aanbod voor mantelzorgers

We voeren de mantelzorgondersteuning uit, onder andere door in te zetten op een individueel maatwerk door een gesprek met een sociaal werker. Deze ondersteuning helpt om de balans tussen zorg, werk en ontspanning te houden of terug te vinden.

Door samen te kijken naar voorzieningen of regelingen kan de werkdruk (tijdelijk) worden verlaagd. Ook is het mogelijk gesprekken te voeren om zo zicht te houden op eigen grenzen. Daarnaast kan er gekeken worden naar de mogelijkheid tot respijtzorg zodat de mantelzorger even ontlast wordt van de zorgtaak. Deze ondersteuning wordt ingekocht bij Mee & de Wering. Hier kan men ook terecht voor ondersteuning op het gebied van regelzaken of kleine praktische klusjes (Wonen Plus).

De gemeente Drechterland biedt gratis informatie en advies aan inwoners die een hulpvraag hebben over zorg. Deze cliëntondersteuning wordt geboden door een onafhankelijke deskundige.

Daarnaast subsidiëren we het ‘Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland’. Dit platform richt zich op zorg- en welzijnsorganisaties die werken voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Er wordt gestreefd naar een goede onderlinge samenwerking om het ondersteuningsaanbod op elkaar aan te laten sluiten en om de mantelzorgpositie te verbeteren.

De Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) wordt in Drechterland beschikbaar gesteld aan mantelzorgers, zodat zij een deel van hun huishoudelijk werk kunnen uitbesteden om overbelasting te voorkomen.

Registreren van mantelzorgers in Drechterland

Help als professional (of vrijwilliger) mee om de mantelzorgers in Drechterland beter in beeld te krijgen!
Attendeer hen op de mantelzorgregistratie bij de gemeente waar de zorgvrager woont.
Hoe beter inzicht in het aantal mantelzorgers en hun behoeften, hoe beter we de ondersteuning met elkaar kunnen regelen.

Waardering
Waardering van mantelzorgers vindt op dit moment plaats in de vorm van een mantelzorgcompliment; een geldbedrag wat aan het einde van het jaar wordt overgemaakt. Daarnaast wordt een lidmaatschap aangeboden op de landelijke vereniging MantelzorgNL. De landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een naaste. Mantelzorgers krijgen nuttige informatie direct thuis gestuurd en kunnen gebruik maken van steun, advies en een luisterend oor.

Registreren van mantelzorgers in gemeente Drechterland doe je via: https://prod.drechterland.nl/Ediensten/Registratieformulier_mantelzorgers

Kennisbank

In de kennisbank vind je meer informatie over het ondersteuningsaanbod.

ACTIVITEITEN VOOR MANTELZORGERS | FINANCIËLE REGELINGEN VOOR MANTELZORGERS | INFORMATIE EN ADVIES | INZET VAN (GESPECIALISEERDE) VRIJWILLIGERS | ONDERSTEUNING BIJ EMOTIES | ONDERSTEUNING BIJ HET INZETTEN VAN HET NETWERK | ONDERSTEUNING BIJ REGELTAKEN, FORMULIEREN EN BEMIDDELING | ONDERSTEUNING IN EN OM HET HUIS | RESPIJTZORG | VERZEKERINGEN VOOR MANTELZORGERS | WET- EN REGELGEVING

We willen met het platform en elkaar bereiken dat elke (zorg)professional in West-Friesland oog heeft voor de mantelzorger en regelmatig vraagt: Hoe gaat het met u? En wat heeft u nodig om de zorg (samen) op een prettige manier te regelen en vol te houden?

Alleen samen kunnen we dit doel bereiken! Daarom zouden andere organisaties ook mee moeten doen. Als gevolg van de transformatie binnen de Wmo zal er de komende jaren een steeds groter beroep worden gedaan op mantelzorgers in de ondersteuning van naasten. Het is belangrijk dat mantelzorgers hun taak zo goed mogelijk kunnen blijven uitvoeren. Door goede ondersteuning wordt de draagkracht van de mantelzorger versterkt en overbelasting voorkomen.