Bezoek de website
E-mail: info@buurtzorgnederland.com
Telefoonnr: 085-0403700
Bezoekadres: Twentelaan 15, 7609 RE Almelo (hoofdkantoor)

Wil je afstemming met een Buurtzorglocatie in West-Friesland? 
Neem dan contact op met de betreffende vestiging via:
https://www.buurtzorgnederland.com/contact/

Wijkzorg, verpleegkundige zorg en persoonlijke verzorging

Buurtzorg Nederland heeft een vernieuwend concept voor ‘zorg thuis’ ontwikkeld. Bij de zorgverlening wordt gestreefd naar duurzame en effectieve oplossingen voor de cliënt. 
Omdat we werken met zelfsturende teams sluiten we beter aan bij de specifieke wensen en behoeften van de cliënt. 

In de teams werken (wijk)verpleegkundigen samen met wijkziekenverzorgenden, waarbij hun oplossend vermogen en professionaliteit ten volle worden benut. De teams zijn zelf verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de werkzaamheden.
De Buurtzorgteams worden ondersteund door een regiocoach en een klein landelijk hoofdkantoor dat is gehuisvest in Almelo.

Doelgroepen

We bieden zorg voor alle doelgroepen, die persoonlijke verzorging of verpleging nodig hebben.
Zoals ouderenzorg, begeleiding na ziekenhuis opname, palliatieve zorg en we doen alle verpleegtechnische handelingen.

Specialiteit

We bieden persoonlijke aandacht aan cliënten en mantelzorgers. Dat is mogelijk door het kleinschalige karakter van de teams en de korte lijnen met huisartsen en disciplines.
We hebben meer tijd voor persoonlijke begeleiding door minder overheadkosten.

Ons aanbod voor mantelzorgers

Buurtzorg begeleidt de mantelzorgers van de cliënten door aandacht te hebben voor hun belastbaarheid en inzet. We werken samen met hen door de zorg steeds goed af te stemmen.

Na een tijdje evalueren we de zorg en bespreken de belastbaarheid van de mantelzorger.

Buurtzorg geeft de mantelzorgers een sociale kaart, zodat ze goed op de hoogte zijn van de ondersteuningsmogelijkheden.

Daarnaast zijn er soms netwerkgesprekken met de cliënt en mantelzorger(s) om de zorg en rollen beter in zicht te krijgen. En zo nodig breiden we de inzet van het netwerk extra uit. 

Buurtzorg ondersteunt de cliënten bij de aanvraag van de WLZ en PGB.

We hebben goede relaties met andere zorg- en welzijnsorganisaties en overleggen met hen als hun zorg (vrijwilligers, respijtzorg) nodig blijkt. 

De Buurtzorg medewerkers betrekken vanaf het intake gesprek ook de mantelzorger(s) bij het gesprek en stemmen de zorg voor de cliënt samen af.

Door ook aandacht aan de mantelzorger te geven tijdens de zorgmomenten aan de cliënt zien we dat de mantelzorger zich gewaardeerd voelt in zijn/haar rol.

We hebben aandacht voor de belastbaarheid van de mantelzorger en geven daar woordelijk uitdrukking aan (en 1 x per jaar een presentje op de mantelzorg-dag).

Kennisbank

In de kennisbank vind je meer informatie over het ondersteuningsaanbod.

INFORMATIE EN ADVIES | ONDERSTEUNING BIJ DE PERSOONLIJKE VERZORGING VAN CLIËNTEN | ONDERSTEUNING BIJ EMOTIES | ONDERSTEUNING BIJ HET INZETTEN VAN HET NETWERK | ONDERSTEUNING BIJ REGELTAKEN, FORMULIEREN EN BEMIDDELING

We vinden het belangrijk om deel te nemen aan het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland zodat we kunnen netwerken en kennis uitwisselen. We vergroten de kennis door workshops te volgen en op de hoogte te blijven van welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn voor mantelzorgers.

Andere organisaties zouden ook mee kunnen doen zodat ze kennis kunnen uitwisselen en hun kennis kunnen vergroten, netwerken en op de hoogte blijven van welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn voor de mantelzorgers.