Ons doel

Missie

We willen professionals stimuleren om binnen hun dagelijks werk aandacht te schenken aan mantelzorgers en familie van cliënten. Zodat mantelzorgers op een verantwoorde manier, en in goed samenspel met de formele zorg, zo lang mogelijk kunnen zorgen voor hun naasten.

Het is ons doel dat elke (zorg)professional in West-Friesland oog heeft voor de mantelzorger en regelmatig vraagt:

 • Hoe gaat het met u?
 • Wat heeft u nodig om de zorg (samen) op een prettige manier te regelen en vol te houden?

Mantelzorgers zorgen voor een ander, samen zorgen wij graag voor hen!

Doe met ons mee en vraag regelmatig aan de mantelzorger: “Hoe gaat het met u?”
Kijk waarom dat belangrijk is!

Visie

Wij geloven dat mantelzorgers onmisbare schakels zijn in de samenleving.

Informele zorg is van onschatbare waarde voor cliënten en de maatschappij. Mantelzorgers maken langer thuiswonen en/of een aangenamer leven voor hun naasten mogelijk. Maar daarvoor moeten zij vaak wel wat obstakels doorstaan en overwinnen, zoals fysieke en mentale overbelasting.

Mantelzorgers beseffen vaak niet dat zij mantelzorger zijn. Ze vinden het zorgen voor de ander een vanzelfsprekendheid. Daardoor maken zij de zorg ook minder snel bespreekbaar met hun omgeving. En weten ze niet altijd af van de lokale en regionale hulpmogelijkheden. Met soms disbalans tot gevolg.

Preventief informeren is essentieel. Door mantelzorgers en familieleden tijdig te zien, horen en betrekken ontstaat er een goed samenspel tussen informele en professionele zorg. Zo voelen mantelzorgers zich gesteund, erkend en gewaardeerd.

Het is belangrijk dat de mantelzorger door de verschillende fases in het zorgproces heen op het juiste moment de juiste informatie en hulp krijgt. Op die manier houdt de mantelzorger de zorg langer vol in combinatie met andere verantwoordelijkheden (zoals gezin, werk) en ambities (opleiding, hobby’s). En dat heeft ook een positieve impact op de samenleving en economie.

Lees meer over het maatschappelijk effect waaraan we met elkaar bijdragen.

Doelstellingen

Wanneer zijn we tevreden?

Onze missie slaagt als we merken dat alle professionals in West-Friesland het begrip ‘mantelzorg’ kennen en zich binnen hun werk ook specifiek (preventief) richten op de doelgroep mantelzorgers. Zodat er een fijne samenwerking is tussen informele en formele zorg. En de mantelzorger de zorg ook op een goede manier volhoudt, omdat het bespreekbaar is.

Er is altijd beweging en verloop binnen de keten. Daarom is het belangrijk om continue aandacht te hebben én houden voor ‘mantelzorg’. 

Wat we doen om ons doel te bereiken

Kennis delen

 • Professionals betrekken en informeren.
 • Bewustwording onder professionals bevorderen zodat aandacht voor mantelzorgers en de vraag “hoe gaat het met u en wat heeft u nodig?” op het netvlies komt.
 • Structurele aandacht voor mantelzorg om de ondersteuningsmogelijkheden, de mantelzorgpositie en de samenwerking met hen te verbeteren.

Netwerken

 • Kortere lijnen creëren zodat de mantelzorger sneller de juiste actie ervaart of doorverwijzing krijgt. Waardoor ze op het juiste moment de juiste hulp of informatie ontvangen en zich erkent en gewaardeerd en geholpen voelen.
 • Elkaars expertise benutten.

Samenwerken

 • Elkaar aanvullen met de dienstverlening en daarmee een betere of continue kwaliteit van zorg en begeleiding bieden.
 • Verbeteringen en knelpunten in de keten aanpakken.
 • Informatie stroomlijnen
 • Overzichtelijk maken wie wat doet; sociale kaart met hulpmogelijkheden in West-Friesland.
 • Informatieve website met kennisbank, tips en tools beschikbaar stellen.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Dankzij het convenant hebben we elkaars aanbod leren kennen en is ‘mantelzorg’ steeds beter geïntegreerd in de werkzaamheden. De afgelopen jaren is er kennisdeling geweest door het delen van tips en het houden van thema-overleggen over bijvoorbeeld jonge mantelzorgers, migranten, dementie, vrijwilligersinzet en respijtzorg. Ook is er aandacht geweest voor deskundigheidsbevordering door masterclasses, kennis-uren en het delen van scholingsaanbod. Er zijn korte lijnen, nieuwe verbindingen gemaakt (ook buiten het platform) en we helpen elkaar op weg in mantelzorglandschap en/of om de mantelzorgondersteuning te optimaliseren.

De kennis wordt toegepast in de praktijk. Zo zetten professionals bijvoorbeeld nu meer cliëntondersteuners in waar dat voorheen nog niet of minder bekend was.
Ook worden signalen opgepakt als ‘hoe zit dat met het registreren van mantelzorgers?’.
Dat heeft nu plek gekregen in de Kennisbank om professionals te stimuleren mantelzorgers daarop te attenderen.

Wat willen we verder bereiken?

De mantelzorger wordt nóg veel belangrijker door de grote uitdagingen. Daarom willen we een verdiepingsslag maken om verschuiving van problematiek te voorkomen.

De impact van mantelzorg op onze samenleving en economie is groot. Iedereen krijgt – op wat voor manier dan ook – met mantelzorg te maken. Aandacht voor ‘mantelzorg’ verdient prioriteit. Door bezuinigingen is het in het belang dat we met elkaar kijken naar waar we efficiënter en resultaatgerichter kunnen werken.

Ondanks dat er al veel beschikbaar is aan informatie en ondersteuning kunnen we met elkaar nog werken aan meer bekendheid over mantelzorg. Verder kunnen we aandacht besteden aan of het aanbod voldoende toegankelijk is en werkelijk aansluit op de praktische behoeften van nu. En ook kunnen we de processen in de keten nog meer op elkaar aan laten sluiten.

Recent onderzoek duidt de urgentie en noodzaak om mantelzorg hoog op de agenda te houden: In West-Friesland wonen zo’n 60.000 mantelzorgers. Daarvan zijn er zo’n 5761 zwaarbelast. Bijna 1 op de 3 Westfriese inwoners zou volgens de berekening mantelzorger zijn. Als deze inwoners die zorg niet zouden leveren is de vervangingswaarde voor publieke en private zorg geschat tussen de 408 en 558 miljoen euro. Zelf maken mantelzorgers in West-Friesland 23,1 miljoen euro aan kosten om mantelzorg te kunnen verlenen.

Bron: MantelzorgNL gebaseerd op CBS, SCP-gegevens en onderzoeksbureau Ecorys