Landelijke sociale kaart mantelzorg

Wil je als professional of vrijwilliger meer weten over mantelzorg om de naasten van je cliënten nog beter te ondersteunen of door te verwijzen? Onderstaande landelijke verenigingen en organisaties houden zich, ieder op hun eigen manier, bezig met mantelzorg. Ze bieden allerlei informatie, tips, adviezen, nieuwsbrieven en tools aan om professionals te voeden met informatie, mantelzorg op de kaart te zetten en/of mantelzorgers te ondersteunen.

Uitgelicht

MantelzorgNL
De landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een naaste. Mantelzorg.nl

Werk&Mantelzorg
Werk&Mantelzorg zet zich in voor werkgevers en organisaties die mantelzorgvriendelijk willen werken. Want mantelzorgvriendelijke werkgevers zorgen niet alleen goed voor hun grootste kapitaal: de eigen medewerkers, maar bereiden zich ook voor op de toekomst en de veranderende arbeidsmarkt. https://www.werkenmantelzorg.nl/

Jonge mantelzorgers
Er zijn verschillende organisaties die zich inzetten voor jonge mantelzorgers, onder andere:

Jonge Mantelzorg: https://jongemantelzorg.nl
JMZ Pro: www.jmzpro.nl
Vanzelfsprekend: www.vanzelfsprekendjmz.nl
De Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg: www.strategischealliantiejongemantelzorg.nl
BRUS: https://www.brussenbeweging.nl
Koppsupport: https://www.koppsupport.nl
MantelzorgNL: Mantelzorg.nl

Mantelzorgelijk
Op de website van Mantelzorgelijk vind je belangrijke informatie over mantelzorg.
https://mantelzorgelijk.nl

MantelzorgBalans
Het platform MantelzorgBalans is gemaakt samen met mantelzorgers en experts en is er voor mantelzorgers die zorgen voor iemand die niet meer beter wordt. Het is een hectische tijd als je naaste ongeneeslijk ziek is. Veel mantelzorgers komen niet aan zichzelf toe. Dit platform biedt je handige oefeningen en nuttige informatie om balans in je leven te krijgen of te behouden.
https://balans.mantelzorg.nl

In voor mantelzorg
In voor mantelzorg-thuis wil een betere ondersteuning van mantelzorgers van ouderen in de thuissituatie door in te zetten op goede lokale samenwerking tussen zorg, welzijn en gemeente. En op meer samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers en vrijwilligers. Het programma is afgerond op 30 november 2021. Op deze site vind je de opbrengsten van het programma.
https://www.invoormantelzorg.nl

Wegwijzer: Ik zoek vervangende zorg
Je kunt alleen goed voor een ander zorgen, als je de zorg kunt combineren met andere belangrijke dingen in je leven: werk, gezin, vrienden, studie en ontspanning. Daarvoor bestaat vervangende zorg. Ook respijtzorg genoemd. Kijk voor een landelijk overzicht van respijtvoorzieningen op de Wegwijzer.
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/vervangende-zorg/

Organisaties van A tot Z

Alzheimer Nederland
Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een beter leven voor mensen met dementie en hun dierbaren/mantelzorgers.
https://www.alzheimer-nederland.nl

Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars
Mantelzorgmakelaars weten als geen ander de weg in de zorg. Ze ontlasten mantelzorgers door hen te informeren over de zorgmogelijkheden. Zo helpen zij mantelzorgers bij het organiseren van de juiste zorg voor hun naaste.
Informatie voor professionals: https://www.bmzm.nl
Informatie voor mantelzorgers: https://hulpvoormantelzorgers.nl

BovenJan
Dé community voor mentale gezondheid.
Een veilige plek waar men elkaar gemakkelijk vindt en waar ervaringskennis gebruikt wordt om vooruit te komen.
Vragen, kennis en ideeën worden gedeeld onder cliënten en naasten.
https://www.boven-jan.nl

Buurtgezinnen
‘Opvoeden doen we samen’. Buurtgezinnen koppelt (steun)gezinnen aan (vraag)gezinnen die het zwaar hebben en wel wat steun kunnen gebruiken bij de opvoeding van de kinderen. Het is een landelijke organisatie, actief in bijna 100 gemeenten. Deze gemeenten hebben een eigen Buurtgezinnen-coördinator. Zo ook in bijvoorbeeld Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland en Opmeer!
https://www.buurtgezinnen.nl

Coachfriend
Goed voor jezelf én een ander zorgen. Coachfriend is er voor iedereen die meer balans wil tussen zorgtaken en tijd voor zichzelf. Coachfriend coacht mantelzorgers die zich zwaar belast voelen, om ze te helpen uit hun ‘overleefstand’ te komen. Zodat ze weer vitaal en veerkrachtig met de zorgsituatie kunnen omgaan.
https://coachfriend.com/mantelzorg/

Handen in Huis
Handen in Huis regelt vrijwilligers in heel Nederland voor 24-uurs mantelzorgvervanging (respijtzorg) in die situatie waar de hulpvrager zonder de hulp niet alleen thuis kan blijven.
https://handeninhuis.nl

Kennisplein gehandicaptensector
Het Kennisplein wil zorgprofessionals uit de gehandicaptensector verbinden. En geeft tips wat je als begeleider kunt doen richting familieleden die overbelast zijn of dreigen te raken.
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl

Kennisplein Informele Zorg
Kennis en inspiratie op het gebied van informele zorg voor iedereen binnen het onderwijs en de beroepspraktijk van zorg en welzijn.
https://kennisinformelezorg.nl

Landelijk Steunpunt Verlies
Het Landelijk Steunpunt Verlies bevordert de aandacht voor rouw in de privésfeer en in de samenleving.
https://www.steunbijverlies.nl

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen
De ondersteuning van naasten bij verplichte ggz gebeurt door de familievertrouwenspersoon van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.
https://lsfvp.nl

Luisterlijn
De vrijwilligers van de Luisterlijn staan 24 uur per dag klaar voor een luisterend oor. Deze hulp valt onder informele zorg. Daarmee is de Luisterlijn een waardevol voorportaal naar en een vangnet rond professionele zorg.
https://www.deluisterlijn.nl

MIND
MIND wil psychische gezondheid bevorderen en alle mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. MIND is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie die zich sterk maakt voor een psychisch gezonder Nederland en een stem geeft aan alle mensen met (beginnende) psychische klachten en hun naasten. Ze bieden informatie, advies en ondersteuning, online, telefonisch en overal in het land. Op de MIND Atlas vind je zo’n 450 cliënten- en familieorganisaties vanuit het hele land. Ben je op zoek naar een organisatie in de buurt, voor bijvoorbeeld (lotgenoten)contact, trainingen of advies? Zoek dan op locatie of soort organisatie en vind de organisatie die past bij de situatie.
https://wijzijnmind.nl en https://wijzijnmind.nl/mind-atlas

Movisie
Het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Zo heeft Movisie een wegwijzer mantelzorgondersteuning gemaakt, speciaal voor iedereen die mantelzorgers (door)verwijst. De wegwijzer is gebaseerd op de acht vraaggebieden van mantelzorgers die dienen als uitgangspunten voor mantelzorgondersteuning.
Movisie Informele zorg | Movisie

Naasten in Kracht
Naasten in Kracht is een samenwerkingsproject van de ADF Stichting, Caleidoscoop, Depressie Vereniging, Impuls en Woortblind, MIND Familie- en Naastenraden, MIND Ypsilon, Labyrint-In Perspectief, Landelijke Stichting Familievertouwenspersonen, NVA, Plusminus, Stichting Borderline, Stichting Naast, Stichting Zelfbeschadiging en Stichting Het Zwarte Gat.
https://naasteninkracht.nl/nl

Palliaweb
Iedereen die in of aan de palliatieve zorg werkt vindt op Palliaweb betrouwbare en bruikbare informatie. Informatie die helpt om de best mogelijke zorg aan patiënten in de laatste fase van hun leven te geven, in lijn met het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.
https://palliaweb.nl

Per Saldo
Per Saldo is al meer dan 25 jaar dé landelijke vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) en komen op voor alle budgethouders. Dat zijn mensen van alle leeftijden met een chronische ziekte of beperking die zelf de regie willen houden over de zorg. Zodat ze ondanks de beperkingen die zij ondervinden hun eigen leven kunnen leiden. Het persoonsgebonden budget (pgb) biedt die mogelijkheid.
https://www.pgb.nl

Regelhulp
Regelhulp is een wegwijzer van het ministerie van VWS over de mogelijkheden die er zijn voor zorg of hulp en over de zorgwetten.
https://www.regelhulp.nl/home

Rijksoverheid
Informatie over wet en regelgeving rondom mantelzorg.
Rijksoverheid | Mantelzorg

Sociaal en Cultureel Planbureau
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verricht sociaal-wetenschappelijk beleidsrelevant onderzoek en rapporteert hierover aan regering en parlement. Op deze website kunt u de onderzoeken van het SCP inzien.
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Sociale kaart Nederland
Zoek organisaties die ondersteuning bieden op het gebied van zorg en welzijn, wonen, jeugd en gezin of werk en inkomen.
Sociale kaart Nederland

Vilans
Met verschillende projecten en programma’s werkt deze kennisorganisatie voor zorg en welzijn aan het verbeteren van de langdurige zorg door formele en informele hulpverleners te ondersteunen met de juiste kennis en de inzet van technologie.
https://www.vilans.nl

VPTZ Nederland
VPTZ Nederland is de koepel voor lokale en regionale vrijwilligersorganisaties in de palliatieve terminale zorg. De circa 12.000 vrijwilligers van deze organisaties bieden zorg en ondersteuning thuis, in hospices en soms ook in zorginstellingen.
www.vptz.nl

Zorgkaart Nederland
ZorgkaartNederland helpt je met het kiezen van de best passende zorgaanbieder.
https://www.zorgkaartnederland.nl

Zorgrespijt
Zorgrespijt is een netwerkorganisatie van specialisten in de informele zorg. Wij ondersteunen gemeenten en organisaties bij hun dienstverlening aan mantelzorgers. Doel is het versterken van de mantelzorg, het voorkomen van uitval en dat er dure (formele)zorg moet worden ingezet.
http://www.zorgrespijt.nl

Zorg voor Beter
Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn.
https://www.zorgvoorbeter.nl

Landelijk
Regionaal
Lokaal
Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Koggenland
Medemblik
Opmeer
Stede Broec
Kennisbank