Het platform

Wie we zijn

We zijn een platform voor en door professionals.
Het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland (KPMZ-WF) is in 2013 ontstaan. We bestaan uit een samenwerkingsverband van zeven Westfriese gemeenten en diverse zorg- en welzijnsinstellingen. De gemeenten maken het KPMZ-WF mogelijk. Zij hebben als taak om mantelzorgers te waarderen en ondersteunen en ons platform draagt daaraan bij.

De aangesloten organisaties hebben een convenant getekend. Daarin is afgesproken dat we ons allen hard maken om meer oog te krijgen voor de rol en positie van mantelzorgers. In hoeverre een mantelzorger zich adequaat geholpen voelt valt of staat met de kennis van de professional. Daarom richten we ons op de bewustwording over het begrip ‘mantelzorg’.

De Westfriese gemeenten hebben in september 2023 aangegeven dat zij – naast het lokale mantelzorgbeleid – met elkaar willen (blijven) optrekken om de mantelzorgondersteuning te optimaliseren. Met daarbij als inzet:

 • een regionaal mantelzorgbeleid
 • de continuering en het verstevigen van de mantelzorgsubsidies (lokaal en regionaal); en
 • te zorgen voor toegankelijke en passende respijtzorgvoorzieningen in West-Friesland

We bouwen voort op de verbinding die er al is binnen het platform.
Dit commitment helpt om met elkaar verder stappen te zetten in het optimaliseren van de mantelzorgondersteuning.

Op de foto een aantal van de betrokken gemeenten in de vertegenwoordiging van wethouders:
Yannick Nijsingh (Medemblik)
Simone Visser-Botman (Drechterland)

Marjon van der Ven (Hoorn)
Wim Hoogervorst (Enkhuizen)
Marian van Kampen (Koggenland)

Onze kernwaarden

Het platform houdt rekening met de verschillende belangen en stimuleert en versterkt de organisaties.
Met elkaar staan we voor: bewustwording – verbinding – samenwerken – ontwikkelen

Wat ons verbindt

We zijn erg begaan met en betrokken bij mantelzorgers. En er is een gemeenschappelijk belang om mantelzorgers te ondersteunen. We zijn ons namelijk bewust van de enorme uitdagingen zoals:

 • Vergrijzing
 • Fors tekort aan zorg- en welzijnsprofessionals
 • Formele zorg dat afgeschaald wordt naar meer informele zorg
 • Verzuim van zorgprofessionals en andere medewerkers die door mantelzorgtaken overbelast raken
 • Uitval van overbelaste mantelzorgers
 • Langer thuis wonen
 • Tekort aan (aanleun/mantelzorg) woningen
 • Betaalbaarheid van de zorg
 • Passende respijtzorg
 • Lange wachtlijsten en passende zorg op de juiste tijd.

De noodzaak en urgentie is hoog. Daarom is het belangrijk dat we met elkaar in gesprek zijn én blijven.
Alleen in de samenwerking kunnen we doelgericht werken om met deze uitdagingen om te gaan op de korte en lange termijn. Het is belangrijk om de mantelzorgpositie te verbeteren. In het belang van de mantelzorger. Maar ook in het belang van de samenwerking met gemeenten, zorg en welzijn én samenleving.

Hoe gaan we de (mantel) zorg samen regelen_kpmz-wf

Wat we doen

We delen kennis en leren van elkaar. We inspireren door informatie, tips en ervaringen te delen. Samen houden we ‘mantelzorg’ op de agenda zodat ieder dit in zijn organisatie steeds beter kan integreren in de werkprocessen. Door met elkaar op te trekken zorgen we ervoor dat het ondersteuningsaanbod steeds beter op elkaar aansluit.

Hoe we dat doen

Samen investeren we in tijd, manuren, geld en middelen.
We doen aan deskundigheidsbevordering en maken het ondersteuningsaanbod overzichtelijker. In kennis-uren bespreken we bepaalde functies of rollen en mantelzorgonderwerpen. In cluster-overleggen (zorg/welzijn/gemeenten) bespreken we kansen en uitdagingen op mantelzorgvlak. We streven ernaar om stappen te zetten in het optimaliseren van het totale ondersteuningsaanbod.

We willen de samenwerking binnen clusters en de keten bevorderen en intensiveren. Ook werken we daarmee aan meer eenduidigheid (in beleid of aanpak richting mantelzorgers), kostenbesparing en duidelijkheid richting doelgroepen.

We ontmoeten elkaar tijdens netwerkgelegenheden. Zo leren we elkaar steeds meer en beter kennen, waardoor er korte lijnen ontstaan en relaties onderhouden blijven. Dat is handig in de dagelijkse praktijk, wanneer je als professional maatwerkoplossingen zoekt voor mantelzorgsituaties.